Wednesday, March 2, 2011

Assicons: Different Keystrokes for Different Folks

Here are some classics:

(_!_) a regular ass

(__!__) a fat ass

(_o_) an ass that’s been around

(!) a tight ass

(_*_) an ass hole

{_!_} a swishy ass

(_x_) kiss my ass

(_X_) leave my ass alone

(_zzz_) a tired ass

(_E=mc2_) a smart ass

(_$_) Money coming out of his ass

(_?_) Dumb Ass

( ∞ ) infinite ass

(_ö_) Hemorrhoid

(_☭_) – Commie ass

(_♫_) a fart

(_100%_) one hundred percent ass

|_*_| square ass

( ⫝ ) ass backwards

(_☼_) where the sun don’t shine.

)Ô( ass hat

(666) devil ass

(__8__) double ass

(_☝_) TSA ass

)½( half-assed

(>o<) stretch ass

 ( 69 ) ying yang ass.

 (((((((0)))))) shaking ass.

 (?!?) clueless ass.

 (_O_) guarded ass.

(10) perfect ass

(||) racing stripes

(_J_) jackass

(_! half-assed

(_!_) + (_!_) X (_!_)(_!_)(_!_) = 6 (_!_)’s Simple ass math

No comments:

Post a Comment